Aviso Legal

O presente aviso legal,- termos e condicións,- que regulan a relación contractual de información, entretemento e adquisición de produtos que Atlántico de Infusións, S. L.U., ofrece nos seus sitios webs, regulan o uso das webs www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com (en diante “os Sitios Webs”), das que Atlántico de Infusións, SLU con CIF B70486576 e domicilio en María Berdiales-6 (Vigo), é titular. A través dos seus sitios www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com, Atlántico de Infusións S. L.U., pon a disposición dos usuarios o presente documento co fin de cumprir as obrigacións da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e informa sobre as Condicións de uso do “sitio web”.
Toda persoa que acceda a “os Sitios Webs” comprométese a coñecer e cumprir o disposto no presente texto, así como nos demais avisos legais e comerciais postos a disposición por Atlántico de Infusións, S. L.U. nas diferentes ligazóns de “os Sitios Webs”. Atlántico de Infusións, S. L.U. resérvase o dereito para modificar a información de “os Sitios Webs”, sen obrigación de preavisar aos usuarios das devanditas obrigacións.
O acceso e utilización de “os Sitios Webs” atribúenlle a condición de Usuario, o cal implica a adhesión ao presente Aviso Legal na versión publicada no momento en que se acceda á mesma. Se non estivese de acordo co mesmo, deberá absterse de acceder a“os Sitios Webs” ou de utilizar os servizos que se prestan a través da mesma.
Se o Usuario é menor de idade, deberá informar os seus pais ou titores sobre este Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies. Son eles quen debe expresar a aceptación das mesmas antes do uso de “os Sitios Webs” ou dos servizos das mesmas.
Especialmente, recomendámoslle que preste atención e lea as nosas políticas relacionadas coas Condicións Xerais de Contratación, Política de Privacidade e Política de Cookies, sobre todo antes de efectuar compras ou facilitarnos os seus datos. O acceso a determinados Contidos, Produtos e/ou Servizos ofrecidos a través de “os Sitios Webs” pode atoparse sometido a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican este Aviso Legal. Por tanto, con anterioridade ao acceso e/ou utilización dos devanditos Contidos, Produtos e/ou Servizos, o usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes condicións particulares. En caso de existir discrepancia entre o establecido no presente Aviso Legal e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.

USO

O Usuario comprométese a facer uso de “os Sitios Webs” unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos e a non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Pola contra, estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes. O Usuario non debe realizar ningún uso prohibido de “os Sitios Webs”, entendendo con isto, entre outros, introdución intencionada de virus, troyanos ou calquera outro material tecnoloxicamente daniño. Non seremos responsables de calquera dano ou perda que afecten o seu computador como consecuencia das accións anteriores, ou do uso de “os Sitios Webs” ou da descarga de contidos da mesma ou aos que a mesma redireccione.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non se responsabiliza polo mal uso ou apropiación indebida dos contidos ou información publicada en “os Sitios Webs”. O Usuario recoñece e acepta que toda a información e/ou contidos aos que acceda a través de “os Sitios Webs” éo para o seu único e exclusivo uso persoal e intransferible. Queda prohibida a cesión a terceiros de calquera tipo e forma de toda ou parte da información e/ou contidos aos que poida ter acceso o usuario a través de“os Sitios Webs”.

COMUNICACIÓNS

En aplicación do artigo 20 e seguintes da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, Atlántico de Infusións S. L.U. non envía comunicacións comerciais por correo electrónico a non ser que teña a autorización expresa do destinatario das mesmas. En todo caso, o usuario pode solicitar que non se envíen informacións comerciais a través das canles de atención ao cliente en calquera momento ou escribíndonos á dirección de correo electrónico de hola@oolongandgreen.com

REXISTRO

Algúns dos servizos ofrecidos a través de “os Sitios Webs” están reservados aos usuarios rexistrados na mesma, por exemplo, realización e seguimento das compras. O usuario que desexe rexistrarse en “os Sitios Webs” deberá cumprimentar o formulario de rexistro que lle será facilitado por Atlántico de Infusións, S. L.U., a través de “os Sitios Webs”, e escoller un contrasinal para o acceso ás zonas restrinxidas que requiran identificación previa.
Atlántico de Infusións, S. L.U., comprométese a tratar e procesar todos os datos dos usuarios rexistrados de conformidade coa Política de PrivacidadE.
O usuario comprométese a facilitar datos veraces, exactos e completos, así como a actualizar todos os datos facilitados para que estes sigan sendo veraces, exactos e completos. En calquera momento poderá modificar os datos do seu rexistro de cliente (cambio de domicilio, teléfono, etc.) ou solicitarnos o recordatorio do seu contrasinal se a esqueceu.
Os contrasinais de cada usuario son persoais e non deben ser utilizadas por terceiros, non permitíndose que outros a utilicen baixo o risco de que exista suplantación da identidade. O usuario comprométese a custodiar e usar o seu contrasinal de maneira diligente, así como a comunicar de forma inmediata a Atlántico de Infusións, S. L.U., calquera feito, tales como roubo, extravío, ou acceso non autorizado, que permita o uso indebido das mesmas, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Atlántico de Infusións, S. L.U. non será responsable das consecuencias derivadas do uso indebido das claves de acceso.
O usuario rexistrado recoñece que leu e comprendeu os termos e condicións deste Aviso Legal e as condicións de rexistro incluídas no mesmo, e que acepta cumprir todas as súas disposicións. Igualmente, recoñece que leu e aceptou a política de privacidade.http://politicadeprivacidad.com

LINKS

Nosas webs pode conter ligazóns a outras páxinas webs, redes sociais e materiais de terceiros. Estas ligazóns proporciónanse a efectos informativos meramente e Atlántico de Infusións, S. L.U. non ten o control sobre o contido das devanditas páxinas web ou materiais. En consecuencia, Atlántico de Infusións S. L.U. non se fará responsable algunha polos danos ou perdas derivados do uso desas ligazóns ou material de terceiros.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

Para saber máis sobre as nosas Políticas de Privacidade e Cookies accede á nosa Política de Privacidade  e/ou a nosa Política de Cookies.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Atlántico de Infusións SLU ostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte de “os Sitios Webs” e, en especial, con carácter enunciativo pero non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen en “os Sitios Webs”.
Advírtese a Clientes e Usuarios de que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial.
Así mesmo, e sen prexuízo do anterior, o contido de “os Sitios Webs” tamén ten a consideración de programa informático, e por tanto, resúltalle tamén de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.
Queda expresamente prohibida a reprodución total ou parcial de “os Sitios Webs”, nin de calquera dos seus contidos, sen o permiso expreso e por escrito de Atlántico de Infusións SLU.
Así mesmo queda totalmente prohibida a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/ou calquera outra acción que comporte unha infracción da normativa vixente española e/ou internaciones en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, así como o uso dos contidos de “os Sitios Webs” se non é coa previa autorización expresa e por escrito de Atlántico de Infusións SLU.
Atlántico de Infusións SLU informa que non concede licenza ou autorización implícita algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outro dereito ou propiedade relacionado, directa ou indirectamente, cos contidos incluídos en “os Sitios Webs”.
Tan só autorízase a utilización dos contidos dos dominios webs con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

BLOGUE E Os seus SERVIZOS

O Blogue existente ten por obxecto intercambiar información: sobre todo o relacionado co noso día a día, as cousas que nos gustan e contido que consideremos de interese.
Os Usuarios comprométense a acceder e utilizar o Blogue para a finalidade para a que o mesmo foi concibido e, en particular, con pleno respecto ás leis, a moral, a orde pública e os presentes Termos de Uso. En concreto, os Usuarios, comprométense a acceder e utilizar o Blogue conforme ás seguintes premisas:

 • O Usuario non interferirá no adecuado funcionamento do Blogue nin no uso que outros Usuarios estean a realizar do mesmo; nin interferirá ou perturbará a aplicación ou o funcionamento das medidas de seguridade implantadas no Blogue ou a conexión a este doutros Usuarios ou redes;
 • O Usuario cumprirá con calquera normas que resulten de aplicación ao acceso e uso do Blogue, incluíndo aquelas que afecten o acceso, tratamento e transmisión de datos;
 • O Usuario non utilizará o Blogue para enviar correos electrónicos ou información non solicitada ou para promover ou comercializar, directamente ou mediante ligazóns, produtos ou servizos propios ou de terceiros, xa o faga gratuíta ou onerosamente.
 • O Usuario non utilizará o Blogue para suplantar a identidade dun terceiro ou facerse pasar por outro así como tampouco para acosar, inxuriar ou calumniar a outras persoas ou realizar actos de competencia desleal ou publicidade enganosa ou non autorizada pola lexislación española ou os presentes Termos de Uso.
 • O Usuario non utilizará o Blogue para solicitar información de terceiros, en particular datos de carácter persoal.
 • O Usuario poderá acceder, ver, descargarse, copiar e imprimir os comentarios, opinións, materiais, datos, informacións e, en xeral, calquera contido que figure no Blogue, así como reenviar e compartir os mesmos con outras persoas, exclusivamente para o seu uso persoal, isto é, nunca cunha finalidade comercial. Todas as copias que faga dos comentarios, opinións, materiais, datos e informacións contidas no Blogue deben identificar, claramente, a súa orixe e autoría; e manter os avisos de copyright ou que fagan referencia a dereitos de propiedade intelectual, industrial ou de calquera outra natureza que orixinalmente incluísen. O Usuario non utilizará, reproducirá, modificará, distribuirá ou poñerá a disposición de terceiros os comentarios, opinións, materiais, datos ou informacións contidas no Blogue con fins comerciais nin se atribuirá a súa autoría ou atribuirá esta a quen non corresponda. Atlántico de Infusións, S. L.U., ou o lexítimo titular dos comentarios, opinións, materiais, datos ou informacións descargadas, seguirá ostentando a plena titularidade respecto dos mesmos así como respecto das marcas e logos que puidesen aparecer neles e no propio Blogue
ACCESO E USO DOS CONTIDOS DO BLOGUE

O Usuario verase exposto a opinións, xuízos, comentarios, informacións, datos, materiais e, en xeral, contidos de diversas características e orixes, o que pode expoñerlle a contidos que puidesen resultar ofensivos, indecentes, difamatorios ou, simplemente, inadecuados ou erróneos; asumindo o Usuario o risco asociado ao seu acceso ou á utilización ou decisións que adopte con causa no mesmo.
O Usuario entende que o Blogue e as opinións, xuízos, comentarios, informacións, datos, materiais, contidos e servizos incluídos no mesmo son postos a disposición dos Usuarios por Atlántico de Infusións, S. L.U. nas condicións recollidas nos presentes Termos de Uso e, en particular, segundo o disposto nas apartado“Garantías, Réxime de Responsabilidade e Exención de Responsabilidade”, non garantindo Atlántico de Infusións, S. L.U. a precisión, exactitude, veracidade, integridade ou calidade dos contidos dispoñibles en ou a través do Blogue, xa sexan propios ou de terceiros.
Con todo, o anterior, se o Usuario considera que determinada opinión, xuízo, comentario, información, dato, material e, en xeral, contido lesiona calquera dos seus dereitos, pode poñelo en coñecemento de Atlántico de Infusións, S. L.U. por escrito na dirección postal facilitada anteriormente, ou se o prefire, a través do apartado de contacto, ou a través da dirección de correo electrónico [hola@oolongandgreen.com]. Atlántico de Infusións, S. L.U. resérvase o dereito para solicitar ao Usuario a verificación da súa identidade e calquera outra información necesaria para esclarecer os fundamentos da reclamación realizada, así como a absterse de retirar a opinión, xuízo, comentario, información, dato, material e, en xeral, contido, se considera que non infrinxe dereito algún.
De igual modo, se a través do Blogue o Usuario establecese algún tipo de relación con outro Usuario ou participante no mesmo, ou de calquera modo participase ou recibise servizos ou produtos de terceiras partes utilizando o Blogue, dita comunicación, interacción ou participación vincularalle só e exclusivamente co devandito terceiro non sendo Atlántico de Infusións, S. L.U. responsable fronte ao Usuario, baixo ningún concepto, en relación coas devanditas actividades ou transaccións. En particular, a inclusión ou existencia de links a sitios web de terceiros non constitúen ningún respaldo, aprobación ou promoción do devandito terceiro ou dos produtos, servizos ou informacións contidos no sitio web de destino.
Polo que se refire aos Usuarios do Blogue, e respecto das opinións, xuízos, comentarios, informacións, datos ou materiais aos que accedan ao utilizar o Blogue, o Usuario recoñece e acepta que só pode acceder e utilizar os mesmos, así como compartilos, para o seu único e exclusivo uso persoal ou para o uso persoal daquelas persoas coas que comparta tales contidos, non podendo reproducir, modificar, divulgar, transferir, distribuír, publicar, desenvolver ou, de calquera outro modo, comunicar tales contidos con fins comerciais ou promocionais nin modificalos ou crear traballos derivados ou aparentar que dalgún modo perténcenlle ou é o autor dos mesmos; así como tampouco atribuír a súa autoría a quen non correspondese. En definitiva, o Usuario sempre haberá de mencionar a orixe e autoría de calquera elemento ou contido do Blogue ao que acceda e que dalgún modo utilice. De igual modo o Usuario non poderá alterar, modificar, suprimir ou ocultar ningún aviso de copyright ou referente a un dereito de propiedade intelectual, industrial ou de calquera outra natureza que apareza no Blogue ou nos materiais ou elementos que o integran ou que se incluíron ou transmitido a través do mesmo, incluíndo os que aparezan nas copias que o Usuario estivese autorizado a realizar de tales materiais. En ningún caso, o Usuario poderá utilizar os contidos aos que acceda en detrimento de Atlántico de Infusións, S. L.U. ou as súas filiais, partners ou colaboradores nin doutros Usuarios, ou dos seus respectivos dereitos.

CONTIDOS INCORPORADOS POLOS USUARIOS

Tanto “os Sitios Webs” como o Blogue inclúen unha diversidade de contidos que puideron ser elaborados ben por Atlántico de Infusións S. L.U. ben polos seus colaboradores, partners ou terceiros. Así mesmo, os Usuarios poderán participar tanto en “os Sitios Webs”como no Blogue propoñendo a inclusión ou publicación de opinións, comentarios, información, datos, materiais e, en xeral, contidos ou permitindo o seu intercambio ou transmisión, con calquera entidades ou persoas que teñan acceso ao Blogue. Unicamente publicaranse os contidos relacionados coa temática do Blogue.
Neste sentido, o Usuario que desexe participar tanto en “os Sitios Webs” como no Blogue achegando opinións e demais contidos para a súa publicación poderá facelo mediante os formularios dispostos para ese efecto a través de “os Sitios Webs”, debendo indicar a información solicitada no mesmo. O envío dos devanditos contidos supoñerá a aceptación plena e sen reserva dos presentes Termos de Uso e da Política de Privacidade, que igualmente regularán o uso e explotación dos mesmos. Atlántico de Infusións S. L.U., resérvase o dereito para publicar ou non as opinións e demais contidos recibidos, así como o dereito para comprobar os datos facilitados polo remitente sobre a súa identidade ou a solicitar, deste, que acredite a mesma. No caso de que Atlántico de Infusións, S. L.U., acordase a publicación dos contidos recibidos, identificará o remitente como autor dos mesmos.
Co obxectivo de que tanto “os Sitios Webs” como o Blogue ofreza información relevante e de calidade, Atlántico de Infusións, S. L.U., resérvase o dereito de analizar cada un dos contidos e decidir a súa publicación –total ou parcial- e/ou eliminación de contidos xa publicados. Con todo, iso non implica que se revisen todos e cada un dos contidos e, por tanto, Atlántico de Infusións S. L.U., non garante a corrección, adecuación, veracidade, integridade, calidade, conformidade ou completitud dos mesmos.
Así mesmo, o feito de que un contido estea publicado ou mencionado en “os Sitios Webs” ou no Blogue, non implica que Atlántico de Infusións S. L.U. estea conforme co manifestado no mesmo, non respondendo, en ningún caso e baixo ningunha circunstancia, daqueles contidos que non lle fosen propios; iso afecta, igualmente, ás opinións e manifestacións que puidesen intercambiar os Usuarios ao participar nos distintos foros que leven a cabo a través do Blogue.
O Usuario será o único responsable das opinións, comentarios, materiais, información e/ou datos que incorpore, publique, envíe, transmita, intercambie e utilice a través de “os Sitios Webs” e/ou do Blogue e garante que dita incorporación, publicación, envío, transmisión, intercambio ou utilización non vulnera ningún compromiso de confidencialidade e que posúe as licenzas, dereitos, consentimentos e permisos de uso necesarios para realizar tales usos dos devanditos contidos.

Con carácter xeral, o Usuario comprométese a non introducir comentarios, opinións, datos, informacións, materiais e, en definitiva, calquera contidos que:

 • sexan falsos, inadecuados, incorrectos, enganosos ou se atopen incompletos;
 • promovan produtos e/ou servizos alleos a Atlántico de Infusións, S. L.U., ou consistan en solicitudes de emprego;
 • conteñan contido pornográfico ou violento, ou que inciten á pornografía, á violencia, ao consumo de drogas ou vulneren dereitos de terceiros;
 • conteñan contidos que supoñan unha violación de dereitos de propiedade intelectual ou industrial;
 • atenten contra a honra, a intimidade e/ou a imaxe de Atlántico de Infusións S. L.U. e/ou terceiros, contra a moral e a orde pública, ou utilicen expresións incorrectas, denigrantes, difamatorias ou insultantes tanto contra “os Sitios Webs”, o Blogue e/ou Atlántico de Infusións, S. L.U., como contra outros Usuarios e/ou terceiros;
 • vulneren compromisos de non competencia ou confidencialidade alcanzados con Atlántico de Infusións, S. L.U. ou cun terceiro;
 • conteñan virus ou calquera tipo de software malicioso que poida prexudicar o funcionamento de “os Sitios Webs”, do Blogue ou dos sistemas ou infraestruturas doutros Usuarios, provedores ou terceiros; ou afectar negativamente os datos e contidos de “os Sitios Webs”, do Blogue ou doutros Usuarios, provedores ou terceiros;
 • conteñan aplicativos, códigos fontes ou información de carácter persoal;
 • vulneren o disposto nestes Termos de Uso ou na Política de Privacidade.

Así mesmo, o Usuario haberá de indicar, con claridade e veracidade, a orixe dos datos, comentarios, opinións, materiais, datos e, en xeral, contidos introducidos en “os Sitios Webs” e/ou no Blogue, absténdose de apropiarse de contidos que non lle pertencesen ou de atribuír os mesmos a unha persoa que non fose o seu lexítimo autor ou titular. En particular, o Usuario absterase de presentar as súas opinións, datos, informacións, materiais e contidos coma se os mesmos pertencesen a Atlántico de Infusións, S. L.U. ou coma se esta estivese conforme ou aprobase o indicado en cada un deles.
En definitiva, Atlántico de Infusións, S. L.U., non se responsabiliza polo mal uso ou atribución indebida dos comentarios, opinións, datos, informacións, materiais e, en xeral, contidos publicados en “os Sitios Webs” e/ou no Blogue, nin das opinións e comentarios vertidos polos Usuarios en foros, blogues, salas de chat, seccións e/ou apartados aos que se acceda ou participe a través de“os Sitios Webs” e/ou do Blogue.
Atlántico de Infusións, S. L.U., resérvase o dereito a non publicar, e/ou retirar, as opinións, xuízos, comentarios, informacións, datos, materiais ou contidos expostos polos Usuarios que infrinxan os presentesTérminos de Uso, a normativa vixente e/ou lesione dereitos de terceiros, así como, no seu caso, a cancelar as contas dos Usuarios que infrinxan os presentes Termos de Uso ou a Política de Privacidade aplicable a “os Sitios Webs” e/ou ao Blogue, sen necesidade de preaviso, en calquera momento e sen limitación de ningún tipo; todo iso sen prexuízo de calquera outros dereitos e accións que poida exercitar.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Atlántico de Infusións, S. L.U., adoptou as medidas necesarias para asegurar o correcto funcionamento de “os Sitios Webs”. Con todo, Atlántico de Infusións, S. L.U., non será responsable da falta de dispoñibilidade de “os Sitios Webs” nun momento determinado, xa sexa por causas técnicas, tarefas de mantemento do sistema, interferencias, interrupcións dos subministradores do servizo Internet ou por calquera outra causa ou fallos que se producisen no acceso, funcionamento e operatividade de “os Sitios Webs”, así como tampouco das interrupcións, suspensións ou o mal funcionamento da mesma por causas alleas a Atlántico de Infusións, S. L.U.
Atlántico de Infusións S. L.U., non será responsable polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento de “os Sitios Webs”, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír a “os Sitios Webs”, á falibilidad de “os Sitios Webs”, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas de “os Sitios Webs” ou a aquelas desde as que se presta o servizo.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos en “os Sitios Webs” e/ou os seus contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático; e Atlántico de Infusións, S. L.U. non asumirá responsabilidade algunha polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non garante que o contido da Web estea actualizado, sexa completo e exacto ou que o contido non conteña defectos, erros e/ou virus. En ningún caso Atlántico de Infusións S. L.U. será responsable da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar en “os Sitios Webs”.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non se fai responsable dos contidos nin da veracidade e/ou calidade da información vertida polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios, nin da efectividade, e/ou uso que fagan devanditos colaboradores clientes e/ou usuarios de “os Sitios Webs” e a información nela contida. Atlántico de Infusións S. L.U., non se fai responsable das achegas, opinións, xuízos, comentarios ou contidos que puidesen achegar os seus colaboradores, clientes e/ou usuarios a través de calquera dos mecanismos postos a disposición, como a título ilustrativo redes sociais, comentarios, valoracións, ou comentarios no Blogue, que infrinxan a normativa vixente e/ou lesionen dereitos de terceiros, nin comparte necesariamente as opinións e contidos achegados polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios. A responsabilidade legal corresponderá ao colaborador, cliente e/ou usuario que realice a infracción.
Atlántico de Infusións, S. L.U., exclúe con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse ao acceso a “os Sitios Webs” por persoas non autorizadas, ao coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os usuarios fan de “os Sitios Webs”; á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan deberse a:
1. o incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso a “os Sitios Webs” e/ou App e os seus contidos;
2. a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso a “os Sitios Webs” e os seus contidos;
3. a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso a “os Sitios Webs” e os seus contidos;
4. a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad, pertinencia e/ou actualidade de “os Sitios Webs” e os seus contidos;
5. a inadecuación para calquera clase de propósito e a defraudación das expectativas xeradas por “os Sitios Webs” e os seus contidos;
6. o incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións contraídas por terceiros e contratos realizados con terceiros a través de ou con motivo do acceso a “os Sitios Webs” e os seus contidos;
7. os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición ou doutra forma transmitidos ou postos a disposición, recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a través de “os Sitios Webs”.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

O presente Aviso Legal réxese pola lexislación española. Sempre que o usuario non sexa “consumidor ou usuario” conforme defíneos a normativa española, e salvo que a Lei que resulte aplicable dispoña obrigatoriamente outra cousa, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela con renuncia expresa das partes a calquera outro foro, salvo que a lei impoña outra xurisdición.