Condicións de compra

As presentes condicións xerais regulan o uso do sitio web www.oolongandgreen.com (en diante “o Sitio web”), e serán de aplicación a todas as vendas dos produtos ofrecidos a través das páxinas www.o-g.com, www.oolongandgreen.com, das que Atlántico de Infusións, SLU con CIF B70486576 e domicilio en María Berdiales-6 (Vigo), é titular. A través de devanditos sitios Webs, Atlántico de Infusións SLU pon a disposición dos usuarios o presente documento – condicións de compra-, co fin de cumprir as obrigacións da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e rexerán a relación xurídica entre Atlántico de Infusións SLU e o CLIENTE.
O período de validez das presentes Condicións Xerais de Contratación será o tempo que permanezan publicadas na web, e farán referencia á adquisición de Produtos no momento en que ditas condicións estivesen dispoñibles.
A aceptación das presentes Condicións Xerais de Contratación por parte do CLIENTE será requisito indispensable para formalizar calquera relación contractual entre o CLIENTE e Atlántico de Infusións SLU.
Só podemos aceptar pedidos realizados por persoas maiores de idade. Se es menor de idade, debes informar os teus pais ou titores sobre estas as Condicións Xerais de Compra. Son os teus pais ou titores quen debe expresar a aceptación das mesmas antes do uso desta páxina web ou de realizar calquera compra na mesma

IDENTIFICACIÓN DAS PARTES

Dunha parte, Atlántico de Infusións, SLU., habilitadora do portal web www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com, empresa constituída en virtude da lexislación española, na Coruña, España, C.I. F. B70486576, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago, Tomo 279, folio 187, folla SC-48.313 (03-08-16).
Doutra parte, o CLIENTE, maior de idade, cuxos datos son os que foron consignados por el mesmo nos correspondentes formularios. Todos os datos incluídos nos devanditos formularios foron introducidos directamente por el, polo que a responsabilidade sobre a autenticidade dos mesmos corresponde, directa e exclusivamente, ao CLIENTE.

OBXECTO DO CONTRATO

A través da aceptación das presentes condicións xerais, Atlántico de Infusións, S. L.U., obrígase a poñer a disposición do CLIENTE os produtos adquiridos a través da páxina web www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com e o CLIENTE obrígase ao pago do prezo indicado no momento de realizar a compra.
Atlántico de Infusións, S. L.U., non permite a adquisición dos Produtos ofrecidos a través da súa páxina web para a súa posterior revenda.
Así, a acreditación que se obtén coa adquisición do produto é persoal e intransferible.

PROCESO DE REXISTRO

Para a adquisición dos Produtos ofrecidos por Atlántico de Infusións, S. L.U., a través da súa páxina web, www.oolongandgreen.com, non é necesario rexistrarse. Con todo se o CLIENTE deséxao pode realizar o rexistro en calquera momento antes de iniciar o proceso de compra, ou, no seu caso, durante o proceso de compra.
En relación co proceso de rexistro, o CLIENTE é o único responsable da calidade dos datos introducidos por el mesmo nos formularios, e acepta a obrigación de facilitar datos veraces, exactos e completos sobre a súa identidade, segundo solicítase nos formularios de rexistro, compra e acreditación, así como de actualizar todos os datos de rexistro para que estes sigan sendo veraces, exactos e completos.
O CLIENTE poderá en todo momento modificar e/ou actualizar os seus datos accedendo ao seu perfil de Usuario dentro do portal, pero recomendámoslle que confirme sempre que os datos introducidos e/ou modificados son correctos, sobre todo a súa dirección de correo electrónico e a súa dirección de entrega dos pedidos, para evitar futuros inconvenientes.
Para poder rexistrarse é indispensable ser maior de idade conforme á lexislación española, podendo ser residente en calquera país do mundo.
Unha vez o CLIENTE introducise os seus datos e picase no botón de rexistro, enviarémoslle un correo electrónico de confirmación coa finalidade de autentificar os datos que nos facilitou durante o seu rexistro. O envío e recepción do devandito correo electrónico adoita ser automático e en todo caso dentro das seguintes 24 horas ao envío da solicitude de rexistro. Se o CLIENTE non os recibiu no devandito período de tempo, pode deberse a un fallo puntual das comunicacións ou a un erro na dirección de correo electrónico que nos facilitara. En ambos os casos, o CLIENTE ha de poñerse en contacto connosco o máis pronto posible a través do correo electrónico info@oolongandgreen.com.
Se o CLIENTE facilitase calquera dato falso, inexacto ou incompleto, ou se Atlántico de Infusións, S. L.U., tivese motivos suficientes para sospeitar que dita información fose falsa, inexacta ou incompleta, terá dereito a denegarlle o acceso e uso presente ou futuro da web, ou de calquera dos servizos.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUTO

As descricións dos produtos expostos no Sitio web realízanse en base á información proporcionada polos provedores de Atlántico de Infusións, SLU. Con todo, a información dada sobre cada produto, a modo exemplificativo, pero non limitativo, prezos, características, descrición, tamaño, contido, etc., están a disposición do CLIENTE na páxina web e aparecerán en pantalla en cada caso.
Tentamos que as descricións e representacións dos produtos que o CLIENTE pode visualizar xunto a cada un deles sexan o máis exacta e útil posible. Con todo, a etiquetaxe, embalaxe, tamaño e as cores que o CLIENTE visualice na súa pantalla poden variar respecto dos orixinais do produto.
As fotografías e os datos incluídos en cada ficha de produto teñen unha función meramente informativa, por tanto Atlántico de Infusións, S. L.U., declina calquera responsabilidade pola aparición de erros na devandita información.

PREZOS

Todos os prezos dos produtos que se indican a través da páxina web inclúen o IVE e os demais impostos que puidese corresponder. Con todo, estes prezos non inclúen os gastos correspondentes ao envío dos produtos, que se detallan aparte e deben ser aceptados polo Cliente. Os prezos que figuran no sitio web anulan todos os anteriormente publicados e son vixentes no momento da súa publicación; Atlántico de Infusións, S. L. U., comprométese a realizar todo o esforzo posible por manter estes prezos, aínda que se reserva o dereito de modificalos sen previo aviso, comunicándoo ao cliente no momento de realizar un pedido. As modificacións nos prezos non afectarán aos pedidos xa realizados.

DISPOÑIBILIDADE

Atlántico de Infusións SLU informa o Cliente que o número de unidades dispoñibles mantense actualizado coas existencias en almacén e a dispoñibilidade polos nosos provedores. En ningún caso Atlántico de Infusións SLU poñerá á venda de forma intencionada máis unidades das que dispoña ou o provedor reservoulle. Atlántico de Infusións SLU fará todo o posible por compracer a todos os seus Clientes na demanda dos produtos. Con todo, en ocasións, e debido a causas dificilmente controlables por Atlántico de Infusións SLU como erros humanos ou incidencias nos sistemas informáticos, é posible que a cantidade non estea dispoñible despois de realizarse o pedido; o Cliente será informado por email da anulación total ou parcial deste.

SISTEMA DE COMPRA

Con carácter xeral, para a adquisición dos produtos ofrecidos a través das páxinas web www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com non é necesario estar rexistrado na mesma pero si  aceptar o aviso legal,  condicións da compra e a política de privacidade correspondente.
Lembre que os datos persoais deben indicarse con toda exactitude para evitar confusións ou incidencias na prestación do servizo, e a entrega dos produtos adquiridos.
Os produtos que se desexen adquirir deberán ser seleccionados e engadidos ao carriño da compra mediante clic sobre a icona correspondente.
Tras a selección dos Produtos desexados, para a adquisición dos mesmos, o CLIENTE deberá acceder ao carriño da compra, onde deberá cumprimentar o correspondente formulario de compra que lle aparecerá en pantalla, xunto a un resumo identificando dos Produtos seleccionados, o seu prezo total, os impostos aplicables e no seu caso os gastos de envío aplicables.
A verificación de tales datos será única e exclusivamente responsabilidade do CLIENTE. Atlántico de Infusións, S. L.U., non será responsable fronte ao CLIENTE polos erros e inexactitud do pedido se se remitiron os Produtos que constan na confirmación do pedido.
A continuación, o CLIENTE deberá cumprimentar o correspondente formulario cos seus datos ou incorporar os seus datos de usuario se xa está rexistrado, e indicar a dirección de entrega do produto. Se o CLIENTE facilitase calquera dato falso, inexacto ou incompleto, ou se Atlántico de Infusións, S. L.U., tivese motivos suficientes para sospeitar que dita información fose falsa, inexacta ou incompleta, resérvase o dereito para cancelar a compra do CLIENTE. En tal caso, Atlántico de Infusións, S. L.U. poñerao en coñecemento do CLIENTE, e procederá á devolución das cantidades pagas, descontando os gastos xerados pola transacción, a través do mesmo medio polo que se realizou o pago, dentro dos catorce (14) días seguintes á devandita comunicación.
Unha vez completado o formulario de compra, o CLIENTE deberá aceptar as presentes Condicións; unha vez aceptadas, seleccionar a forma de pago desexada e confirmar o pedido. En función da forma de pago seleccionada o CLIENTE poderá ser redireccionado a unha plataforma on- line de pago onde poderá finalizar a compra mediante calquera dos sistemas de pago aceptados.
Confirmada a transacción, o CLIENTE recibirá unha comunicación por correo electrónico coa información do seu pedido así como a factura correspondente. A non recepción desta mensaxe pode deberse a algún problema transitorio das comunicacións na rede ou a algún erro de escritura na dirección de correo electrónica comunicada. En ambos os casos, é aconsellable que se contacte con atención ao cliente a través da dirección de correo hola@oolongandgreen.com
Igualmente é aconsellable que revise os datos incluídos no devandito correo, e en caso de detectar calquera erro, contacte con atención ao cliente a través da dirección de correo hola@oolongandgreen.com

PAGO – SEGURIDADE

O Cliente comprométese a pagar no momento que realiza o pedido. Ao prezo inicial que figure no sitio web para cada un dos produtos ofrecidos sumaránselle as tarifas correspondentes aos gastos de envío pertinentes. En calquera caso, ditas tarifas serán comunicadas previamente ao Cliente antes de formalizar a propia compra. O ticket ou comprobante de compra que corresponde ao pedido de compra estará dispoñible e poderase visualizar en  “A miña conta”, “Pedidos”.
O Cliente deberá abonar o importe correspondente ao seu pedido mediante cartón de crédito ou de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón e/ou outros cartóns análogos). Todas as operacións realizaranse na moeda de nomeamento -EUROS-. De maneira explícita lémbrase que o comercio está situado en España. O pago con cartón realízase a través de pasarela de pago segura con os correspondentes protocolos de seguridade Redsys e Iupay polo que Atlántico de Infusións S. L.U. nunca terá acceso aos teus datos de bancarios.

FORMALIZACIÓN CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Unha vez formalizado o pedido, é dicir, coa aceptación das Condicións de Uso e a confirmación do proceso de compra, Atlántico de Infusións SLU enviará sempre un email ao CLIENTE confirmando os detalles da compra realizada. NON aceptaremos cancelacións de pedidos cando se soliciten antes do envío do mesmo. Para realizar a cancelación debes solicitalo enviando un e-mail a hola@oolongandgreen.com

ENVÍOS
I. Entrega do produto

Atlántico de Infusións SLU quere facer saber aos seus Clientes e Usuarios que se dirixe exclusivamente a un público maior de 16 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é España Peninsular e Portugal. Non realizamos envíos de pedidos polo momento, ás Illas Canarias, Ceuta e Melilla e Baleares. Se un usuario destas illas, Ceuta ou Melilla estivese interesado en recibir algún artigo encantaríanos que nos escribise a través do formulario ou enviando un correo a hola@oolongandgreen.com, e informariámoslle  de todas as posibilidades.
Un pedido na nosa tenda on- line tramítase xeralmente no propio día se se realiza antes das 18:00 h e Tipsa entrégavolo nun prazo máximo de 48 horas. O custo do servizo é gratuíto para pedidos superiores a 28€ e se non alcanza,< strong> o custo para Galicia son 4€, para Península 6€ e Portugal 8€. Os envíos realízanse de luns a venres. Aqueles pedidos realizados entre o venres noite e o domingo serán enviados entre o luns-martes da semana seguinte. Non se envía en festivos nin en días laborables. No momento de adquisición do Produto, o Usuario será informado do custo exacto de envío.
Todos os pedidos irán acompañados dalgunha mostra gratuíta dos nosos produtos, pero se de maneira especial apetéceche probar algunha variedade non dubides de indicalo en suxestións e así o tentaremos facer. Comprometémonos  a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o Cliente sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendida dentro do territorio indicado anteriormente. Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao Cliente que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual. Non seremos responsables de os erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo Cliente no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.
Estes prazos son medios, e por tanto unha estimación. Por iso, é posible que varíen por razóns loxísticas ou de forza maior. En casos de atrasos nas entregas, Atlántico de Infusións SLU informará os seus clientes en canto teña coñecemento deles. Cada entrega considérase efectuada a partir do momento no cal a empresa de transportes pon o produto a disposición do Cliente, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola compañía de transportes.
No caso de atrasos na entrega dos pedidos imputables a Atlántico de Infusións SLU, o Cliente poderá anular o seu pedido enviándonos un mail a hola@oolongandgreen.com. Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que o pedido fose posto a disposición do Cliente por parte da compañía de transporte dentro do prazo acordado e non puidese ser entregado por causa achacable ao Cliente. Por motivos de seguridade, Atlántico de Infusións SLU non enviará ningún pedido a apartados de correos nin bases militares, nin aceptará ningún pedido cando non sexa posible identificar o destinatario do pedido e a súa dirección.

II. Datos de Entrega, Entregas non realizadas e Extravío

Se no momento da entrega o Cliente atópase ausente, o transportista deixará un comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega. Atlántico de Infusións SLU contrata, como parte do servizo de entrega de mensaxería, a realización dunha serie de accións de seguimento, encamiñadas a garantir que a entrega se produce.
Se pasados 7 días hábiles tras a saída a repartición do pedido non se concertou a entrega, o Cliente deberá poñerse en contacto con Atlántico de Infusións SLU. No caso de que o Cliente non proceda así, pasados 10 días hábiles desde a saída a repartición do pedido este será devolto aos nosos almacéns e o Cliente deberá facerse cargo dos gastos de envío e de retorno a orixe da mercadoría, así como dos posibles gastos de xestión asociados.
Se o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, o noso transportista iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos de resposta dos nosos transportistas adoitan oscilar entre unha e tres semanas.
O Cliente deberá comprobar o bo estado do paquete ante o transportista que, por conta de Atlántico de Infusións SLU, realice a entrega do produto solicitado, indicando no albarán de entrega calquera anomalía que puidese detectar na embalaxe. Se, posteriormente, unha vez revisado o produto, o Cliente detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera dano causado neste polo envío, o cliente comprométese a comunicalo a Atlántico de Infusións SLU vía email no menor prazo de tempo posible, e sempre antes das seguintes 24 horas desde a entrega. A partir dese momento non se atenderán incidencias por ese tipo.

DEVOLUCIÓN

I. Procedemento de devolución. Todos os produtos comprados en Atlántico de Infusións SLU poderán ser devoltos e reembolsados, excepto todos os produtos alimentarios,- tés, rooibos, infusións, ingredientes, galletas, chocolates, marmeladas-, por razóns de protección da saúde e/ou de hixiene, e sempre que o Cliente comunique a Atlántico de Infusións SLU a súa intención de devolver o/os produto/ s adquirido/ s dentro dun prazo máximo de ata 2 días laborables contados desde a data de entrega e que se cumpran o resto das condicións establecidas neste apartado, enviando un correo electrónico a hola@oolongandgreen.com.
Atlántico de Infusións SLU só aceptará devolucións que cumpran os seguintes requisitos:
O produto debe estar no mesmo estado en que se entregou e deberá conservar a súa embalaxe e etiquetaxe orixinal.
O envío debe facerse usando a mesma caixa en que foi recibido para protexer o produto. Para o suposto que non poida facerse coa caixa coa que se entregou, o Cliente deberá devolvelo nunha caixa protectora co fin de que o produto chegue ao almacén de Atlántico de Infusións SLU coas máximas garantías posibles.
Debe incluírse unha copia do albarán de entrega dentro do paquete, onde ademais márquense os produtos devoltos e o motivo da devolución.
Co obxectivo de facilitar aos Clientes o proceso de devolución e poder facer un correcto seguimento da mesma, Atlántico de Infusións SLU establece como único procedemento de devolución o establecido por Atlántico de Infusións SLU. Se o motivo da devolución é imputable a Atlántico de Infusións SLU (o produto é defectuoso, non é o que ti pediras, etc.), o importe da devolución será reembolsado e #facer chegar un vale para futuras compras con validez de tres (3) meses, unha vez que a mercadoría chegou ao noso poder. Se o motivo é outro (os produtos servíronse correctamente pero non son do teu agrado), o custo dos gastos de devolución serán a cargo do cliente.

II. Reembolsos ao CLIENTE

A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo dos gastos de envío correspondentes.
Unicamente no caso de que o produto entregado sexa defectuoso ou incorrecto, Atlántico de Infusións SLU reembolsará tamén ao Cliente os gastos de envío correspondentes.
Atlántico de Infusións SLU xestionará a orde de reembolso baixo o mesmo sistema que se utilizou para o pago nun prazo de 3 días desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto e comprobación de estado. A aplicación da devolución na conta ou cartón do Cliente dependerá do cartón e da entidade emisora. O prazo de aplicación pode ser de ata 7 días para os cartóns de débito e de ata 30 días para os cartóns de crédito.

GARANTÍA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS

Atlántico de Infusións SLU actúa en calidade de distribuidor de fabricantes que garanten que os produtos que se presentan á venda no www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com funcionan correctamente e non presentan defectos, nin vicios ocultos que poidan facelos perigosos ou inadecuados para un uso normal. A garantía contractual ofrecida é a que habitualmente concede o fabricante. Unha vez que o Cliente recibise o produto terá as instrucións facilitadas polo fabricante na súa caixa, suficientes para o correcto uso e instalación do produto e toda a información sobre a garantía. Ningún Cliente poderá solicitar unha garantía máis ampla da que aí se indica.
Atlántico de Infusións SLU non estará obrigado a recoller o produto avariado e o Cliente deberá dirixirse ao Servizo Posvenda do Fabricante. Neste sentido, Atlántico de Infusións SLU realizará as accións encamiñadas a proporcionar aos Cliente que así o soliciten os datos de contacto do devandito servizo e facilitará a estes información suficiente para a presentación das reclamacións pertinentes.
A garantía perderá a súa vixencia en caso de defectos ou deterioracións causados por factores externos, accidentes, en especial, accidentes eléctricos, desgaste, instalación e utilización non conforme ás instrucións do Fabricante. Quedan excluídos da garantía os produtos modificados ou reparados polo Cliente ou calquera outra persoa non autorizada por o Fabricante. A garantía non será aplicable aos vicios aparentes e os defectos de conformidade do produto, para os que calquera reclamación deberá ser formulada polo Cliente en cuestión nos 7 días seguintes á entrega dos produtos. A garantía non cubrirá os produtos danados por un uso inadecuado.
De maneira expresa indícase que non teñen garantía os produtos alimenticios.

SERVIZO POSVENDA

tlántico de Infusións, S. L.U., conta cun Servizo de Atención ao Cliente en a dirección de correo electrónico hola@oolongandgreen.com

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Atlántico de Infusións, S. L.U. garante ao CLIENTE ser o titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Produtos vendidos e/ou no seu caso, contar coa autorización necesaria para a comercialización dos mesmos a través das súas páxinas webs.
O CLIENTE recoñece e acepta que os Produtos, así como os seus contidos, envoltorios, materiais, etc., están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial, cuxa titularidade corresponde a Atlántico de Infusións, S. L.U. e/ou a terceiras partes.
A adquisición dos Produtos e a navegación pola páxina web de Atlántico de Infusións, S. L.U. en ningún caso entenderase como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial ao CLIENTE dos dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Atlántico de Infusións, S. L.U. ou, no seu caso, do terceiro ao que correspondan. O CLIENTE non poderá en ningún caso adaptar, editar, cambiar, transformar, publicar, re-publicar, distribuír, re-distribuír, alterar, explotar, reproducir, distribuír ou comunicar publicamente as Webs, os seus contidos ou os produtos adquiridos a través da mesma, sen a previa e expresa autorización especificamente outorgada, para ese efecto, por Atlántico de Infusións, S. L.U.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS

Atlántico de Infusións, S. L.Ou.resérvase o dereito para modificar este acordo, cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuar os devanditos textos aos cambios lexislativos ou tecnolóxicos ou á súa relación contractual con terceiras partes. O CLIENTE será convenientemente informado das devanditas modificacións

NULIDADE PARCIAL

Se calquera parte destas condicións de contratación fose contraria a Dereito e, por tanto, inválida, iso non afectará ás outras disposicións conformes a Dereito. As partes comprométense a renegociar aquelas partes das condicións de contratación que resultasen nulas e a incorporalas ao resto das condicións de contratación.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

Atlántico de Infusións, S. L.U. non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso, funcionamento e operatividade das webs, ou nos seus Produtos, así como tampouco das interrupcións, suspensións ou o mal funcionamento do mesmo por causas alleas a Atlántico de Infusións, S. L.U. ou cando tiveren a súa orixe en avarías producidas por catástrofes naturais ou situacións de forza maior, ou de urxencia extrema, tales como folgas, ataques ou intrusiones informáticas (Virus informáticos que afecten os dispositivos dos usuarios) ou calquera outra situación de forza maior ou causa fortuíta.
Atlántico de Infusións, S. L.U. resérvase o dereito para interromper o acceso ás súas páxinas web www.oolongandgreen.com, www.o-g.com así como a prestación de calquera ou de todos os contidos que se prestan a través das mesmas en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de control, de mantemento ou por calquera tipo de fallo en redes de telecomunicacións ou de subministración eléctrica.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non será responsable en caso de fallos no servizo, mal funcionamento ou calquera outra causa que non teña control directo sobre eles ou que teña a súa orixe en actuacións dolosas ou culposas do usuario ou por causas de forza maior ou atribuíbles a terceiros.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non ten responsabilidade algunha sobre informacións, datos, imaxes de calquera tipo e ligazóns publicados nas súas webs procedentes de terceiros non asumindo garantía algunha sobre a veracidade e exactitude das informacións que se poñan a disposición dos usuarios ou que sexan facilitados polos propios usuarios.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non é responsable de ningún xeito das expectativas creadas polo CLIENTE sobre a eficacia e/ou efectividade do Produto adquirido.
Atlántico de Infusións, S. L.U. non será responsable dos posibles danos orixinados na falta de cumprimento das instrucións en relación co uso e mantemento da calidade dos produtos e/ou na falta de atención ao período máximo recomendado para o trato e/ou consumo dos produtos fornecidos ao CLIENTE.
Igualmente, Atlántico de Infusións, S. L.U. non asumirá responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou lucro cesante.
O CLIENTE manterá indemne a Atlántico de Infusións, S. L.U. de calquera responsabilidade que puidese derivarse das reclamacións de terceiros acerca da infracción de dereitos que poidan resultar da súa actuación

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Estas Condicións Xerais réxense pola lei española que resulte de aplicación.
As partes intervenientes comprométense a resolver amigablemente calquera diferenza que sobre as presentes condicións poidan xurdir. No caso de non ser posible unha solución amigable, e resultar procedente un litixio xudicial, ambas as partes acordan, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, e a condición de que a Lei permítao, someterse á xurisdición e competencia dos Tribunais de Santiago de Compostela.